Vietnamese Courses

Tài chính Danh mục e-learning của KESDEE bao gồm hơn 750 khóa học e-learning trong các lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính, Kế toán, Bảo hiểm, Tài chính Thương mại & Quản lý rủi ro. Tất cả các khóa học 750 có sẵn trong tiếng Anh.

KESDEE bắt đầu dịch và khu vực hóa của tất cả các khóa học này vào Việt Nam. Hiện nay, chúng tôi có sẵn bằng tiếng Việt 16 khóa học.

Xin vui lòng tìm thấy bên dưới danh sách các khóa học mà có sẵn trong Việt Nam hiện nay. (Tranlate English)

Phân tích tín dụng (Thư viện của 13 khóa học)
 • Tổng quan về phân tích tín dụng
 • Quy trình cho vay
 • Phân tích báo cáo tài chính - I
 • Phân tích báo cáo tài chính - II
 • Phân tích phi tài chính
 • Phãn loại tài sản có và trích lập dự phòng tổn thất cho vay
 • Nguyên nhân đi vay và nguồn trả nợ
 • Các khoản nợ có vấn đê
 • Cho vay tiêu dùng trả góp
 • Cho vay theo hạn mức tín dụng quay vòng
 • Cho vay đảm bảo bằng các khoản phải thu và hàng tốn kho
 • Cho vay đồng tài trợ
 • Thư tín dụng và các cam kết cho vay
Ngân hàng quản lý chi nhánh - Quản lý rủi ro (Thư viện của 3 khóa học)
 • Họ phần 1: Quản lý rủi ro tíndụng
 • Họ phần 2: Quản lý rủi ro vận hành
 • Họ phần 3: Những nguyên tắc Quản lý rủi ro
Những khóa học này đã được phát triển trong quan hệ đối tác chiến lược với BTCI.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng bấm vào đây.

©KESDEE Inc.